Regulamin Premium

I. Administrator
1. Administratorem usługi “Status Premium” jest właściciel Serwisu, którym jest LancerMedia. Podmiot osobisty, powstały na mocy prawnej z usługami CopyRight© w związku z czym, wszelkie prawa do zawartości zastrzeżone.
2. Partner – podmiot odpowiedzialny za świadczenie własnych usług na określonych przez niego warunkach, do których dostęp możliwy jest za pośrednictwem Serwisu.
3. Opłacony przez użytkownika Status Premium, umożliwia korzystanie z rozszerzonej usługi w postaci nielimitowanego pobierania zawartości w tym wypadku w postaci “elektronicznej” na okres 30 dni.

II. Aktywacja Statusu Premium
1. Aktywować (wykupić usługę) Status Premium może każdy Użytkownik Serwisu, bez względu na to jak często korzysta z serwisu.
2. Zgoda wyrażona przez Użytkownika na niniejsze warunki oznacza zawarcie umowy o płatny Status Premium oraz zobowiązanie Użytkownika do uiszczenia płatności za uruchomienie (aktywację) Statusu Premium. Zawarcie umowy Statusu Premium następuje w momencie potwierdzenia przez Serwis zamówienia Statusu Premium na skutek kliknięcia przez Użytkownika zamówienia Statusu Premium i wynikającego z tego faktu podjęcia przez Użytkownika zobowiązań płatniczych, jednorazowo na okres 30 dni od daty zamówienia, usługa nie jest odnawialna automatycznie.
3. Wraz z zawarciem umowy:
a. użytkownik potwierdza, że dane użyte przez niego podczas rejestracji oraz w momencie składania zamówienia na Status Premium są prawdziwe, b. umowa o Status Premium zostaje zawarta na czas określony. Czas trwania umowy o Status Premium i związana z nim wysokość opłaty na rzecz Serwisu zostają narzucone przez serwis w procesie składania zamówienia na Status Premium według dostępnego, aktualnego cennika usług Serwisu, w związku z czym usługa NIE JEST automatycznie odnawialna. Po zawarciu umowy o Status Premium, użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną potwierdzającą dane umowne, w szczególności okres trwania umowy i datę jej rozpoczęcia/zakończenia.
4. Należna opłata musi zostać dokonana z góry za wybrany okres. Użytkownik ma możliwość wyboru metody dokonania płatności za Status Premium spośród oferowanych mu w procesie aktywacji Statusu Premium przez serwis. Administrator Serwisu ma prawo zawiesić świadczenie usług do momentu uzyskania całości należnej płatności za każdy okres trwania umowy o Status Premium.
5. Użytkownik będzie miał również możliwość aktywowania oraz przedłużenia usług Statusu Premium za pomocą innych metod niż wyłącznie poprzez dokonanie opłaty według cennika. Przykładowo, aktywowanie (przedłużenie) Statusu Premium będzie mogło nastąpić poprzez dopłatę do istniejącego już aktywnie Statusu Premium z okresem 30 dniowym. Przedłużenie umowy o Status Premium będzie wtedy możliwe o: 30 dni, 60dni lub 90dni z załączoną zniżką od daty zakupu poprzedniego Statusu Premium. Niezależnie od powyższych warunków, aktywowanie Statusu Premium może nastąpić wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu Statusu Premium.
6. Okres aktywności Statusu Premium liczony jest z dokładnością od dnia otrzymania potwierdzenia płatności za aktywowanie konta lub od dnia otrzymania potwierdzenia o spełnieniu przez Użytkownika warunków opisanych w ust. 5 powyżej, do końca ostatniego dnia określonego przedziału czasowego świadczenia usługi Konto Premium.

III. Okres ważności Statusu Premium
1. Zawierając umowę o Status Premium i przekazując dane dotyczące płatności, Użytkownik upoważnia Serwis do pobrania należnej opłaty, również w wypadku przedłużenia okresu trwania umowy o Status Premium. W każdym momencie użytkownik ma prawo zrezygnować ze Statusu Premium, w tym wypadku należy wysłać pisemne odwołanie na e-mail kontaktowy info@lancermedia.tk
2. Po uiszczeniu opłaty, o której mowa w punkcie powyższym, Użytkownik uzyskuje Status Premium na okres wskazany w cenniku. Po upływie tego okresu Użytkownik:
a. traci dostęp do zawartości premium do momentu zakupu nowego Statusu Premium lub przedłużenia umowy na kolejne 30, 60 lub 90 dni albo
b. zmienia swój status z powrotem na Dostęp Bezpłatny, w takim przypadku użytkownik ma jedynie możliwość pobierania zawartości tylko z bezpłatnego źródła zapewnionego przez usługodawcę / administratora serwisu.
3. Umowa o Status Premium przedłużana jest według woli użytkownika o okres uzgodniony w zamówieniu (tj. 30, 60, 90dni względnie 12 miesięcy), o ile Użytkownik nie wypowie umowy pisemnie, co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem danego okresu umownego. Przedłużenie umowy odpłatnej następuje na tych samych warunkach na jakich ją pierwotnie zawarto.
4. Koszty poniesione w związku z uzyskaniem Statusu Premium nie podlegają zwrotowi. Należy więc podjąć przemyślany zakup. Status Premium zazwyczaj nadawany jest do 24 godzin od daty zaksięgowania płatności. W nielicznych przypadkach proces może potrwać do 3 dni roboczych, jeśli płatność przebiegła pomyślnie a Status Premium nie został nadany do 3 dni roboczych, użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z usługodawcą, w tym wypadku z Administratorem LancerMedia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na info@lancermedia.tk